Onko olemassa yleispäteviä perherakenteita?

Perherakenteet vaihtelevat huomattavasti eri kulttuureissa ja aikakausina, mutta voimme silti tunnistaa joitain yleisiä piirteitä ja teemoja perheiden organisoitumisessa. On tärkeää ymmärtää, että ”perhe” ja perherakenteet ovat kulttuurisidonnaisia käsitteitä, jotka muuttuvat ja sopeutuvat ympäröivän yhteiskunnan ja aikakauden mukaan.

  1. Ydinperhe: Ydinperhe on perherakenne, joka koostuu vanhemmista ja heidän biologisista lapsistaan. Tämä perherakenne on yleinen monissa länsimaisissa yhteiskunnissa ja monet länsimaat ovat pitkään pitäneet sitä perusyksikkönä yhteiskunnassa.
  2. Laajennettu perhe: Laajennettu perhe sisältää ydinperheen lisäksi laajemman sukulaisverkoston, kuten isoäidit, isovanhemmat, setät, tädit, serkut ja muut sukulaiset. Tämä perherakenne oli historiallisesti yleinen monissa yhteiskunnissa, erityisesti ennen teollista vallankumousta. Se tarjosi tukea ja resursseja perheenjäsenille ja auttoi yhteisön ylläpitämisessä.
  3. Patriarkaalinen perhe: Monissa perinteisissä yhteiskunnissa, erityisesti niissä, joissa vallitsee vahva patriarkaattinen järjestelmä, perherakenne oli hierarkkinen ja isä oli perheenpää, jolla oli suurin valta ja päätösvalta. Tämä malli korosti sukulinjojen jatkuvuutta ja perintöjen siirtymistä isältä pojalle. Tämä on historiallisesti nähty yleisesti konservatiivisena ja kristillisenä perhemallina.
  4. Matriarkaalinen perhe: Toisinaan perheet toimivat matriarkaattisesti, jossa äidillä on keskeinen rooli perheen organisaatiossa ja päätöksenteossa. Tällainen perhemalli voi esiintyä kulttuureissa, joissa naiset ovat perinteisesti olleet taloudellisesti tai poliittisesti vahvoja.
  5. Moniavioisuus: Moniavioisuus, jossa yhdellä henkilöllä voi olla useampi kuin yksi puoliso, on historiallisesti ollut osa monien yhteiskuntien perherakennetta. Se voi olla polygyniaa (miehellä useampi vaimo) tai polyandriaa (naisella useampi aviomies). Tämä perhemalli esiintyy edelleen tietyissä kulttuureissa.
  6. Sateenkaariperheet: Nykyään yhteiskunnassa perherakenteet ovat monimuotoisempia kuin koskaan ennen. Sateenkaariperheet ovat perheitä, joissa vanhemmat ovat samaa sukupuolta, ja ne ovat yhä yleisempiä ja laillisesti hyväksyttyjä monissa maissa.

On tärkeää huomata, että perherakenteet ovat jatkuvassa muutoksessa yhteiskunnan ja kulttuurin kehityksen myötä. Yhteiskunnalliset, taloudelliset, poliittiset ja kulttuuriset tekijät vaikuttavat merkittävästi siihen, millaisia perherakenteita pidetään hyväksyttävinä ja toimivina eri aikoina ja paikoissa.

Ihmiskunnan historian aikana ei ole löydetty toista instituutiota tai vaihtoehtoista yhteiskunnallista järjestelyä, joka olisi pystynyt turvaamaan sekä puolisoiden että lasten hyvinvoinnin samalla tavalla kuin perinteinen miehen ja naisen välinen avioliitto.

Tässä lainaus Tapio Puolimatka kirjasta ”Seksuaalivallankumous – Perheen ja kulttuurin romahdus”. Se kiteyttää hyvin tämän edelle esitetyn asian.

Monet perhehistorioitsijat vastustavat ajatusta yleispätevistä perhenormeista vetoamalla siihen, että historian kuluessa perhe on esiintynyt monissa eri muodoissa. Stephanie Coontzin mielestä ei ole mahdollista löytää yleispätevää perheen määritelmää, koska minkä tahansa luonnehdinnan yleispätevyyden kiistämiseksi löytyy poikkeavia kulttuureja.
Coontzin päätelmä perustuu siihen virheelliseen olettamukseen, että pelkkä poikkeavan perhejärjestelmän löytyminen osoitaa, ettei yleispäteviä normeja olisi olemassa. Tällä samalla perusteella voitaisiin väittää, ettei ole olemassa yleispäteviä terveysnormeja sikäli kuin historiasta voidaan löytää kulttuureja, jotka ovat niitä rikkoneet.
Olennainen kysymys koskee sitä, millä tavalla perhejärjestelmä vaikuttaa perheen ja sen jäsenten hyvinvoitiin. Yhteiskunnat voivat jonkin aikaa pitäytyä epätarkoituksenmukaisiin perhejärjestelyihin ja pitää niitä yllä pakolla tai tehokkaalla propagandalla, vaikka ne tuottaisivat paljon kärsimystä. Ennen pitkää yhteiskunnan elinvoima kuitenkin kärsii.

Moniin perhehistoriaa käsitteleviin tutkimuksiin sisältyy harhakäsitys, jonka mukaan avioliiton ja perheen rakenteesta ei voida sanoa mitään yleispätevää, koska ne ovat historiansa kuluessa esiintyneet useissa eri muodoissa. Tällöin kuitenkin unohdetaan olennainen kysymys: Millä tavalla nämä erilaiset perheen olomuodot ovat vaikuttaneet yhteiskunnan jäsenten hyvinvointiin ja kulttuurin kehitykseen? Koska perheen eri olomuodot vaikuttavat eri tavoin lasten hyvinvointiin ja kehitykseen, ne myös luovat erilaisia edellytyksiä korkeakulttuurin vakaudelle ja kehitykselle.

Ihmisten valinnoilla ja teoilla on seurauksia, jotka ovat usein vastakkaisia ihmisten unelmille, utopioille ja toiveille. Seksuaalisuutta, avioliittoa ja perhettä koskevilla valinnoilla voi olla myönteisiä tai kielteisiä seurauksia sekä henkilön itsensä että hänen läheistensä kannalta riippuen siitä, miten hyvin valinnat tekevät oikeutta ihmisluonnolle ja avioliiton ja perheen luonnolliselle rakenteelle.

Historian tosiasiat puhuvat omaa karua kieltään siitä, ettei ihminen voi paeta itseään, oman arvotajuntansa ja tunne-elämänsä rakennetta. Ihminen voi tosin pettää itseään jonkin aikaa, mutta ennen pitkää hänen tekojensa seuraukset johtavat hänet törmäyskurssille karun todellisuuden kanssa. Perheen ja yhteiskunnan hyvinvoinnin välinen riippuvuus historian kuluessa kertoo siitä, että perheen rakenne perustuu luonnollisille tosiasioille, joita ihminen ei voi muuttaa. Toimiessaan vastoin perheen luonnollista rakennetta yhteiskunta murentaa kehitysedellytyksiään. Ihmiskunnan historiassa ei ole pystytty kehittämään mitään muuta instituutiota tai vaihtoehtoista yhteiskunnalista toimintaohjelmaa, joka olisi vastaavalla tavalla turvannut sekä puolisoiden että lasten hyvinvoinnin kuin naisen ja miehen välinen avioliitto.

Tapio Puolimatka, Seksuaalivallankumous – Perheen ja kulttuurin romahdus, s. 36-37

Niin Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen. Jumalan kuvaksi hän loi hänet, mieheksi ja naiseksi hän loi heidät. Jumala siunasi heidät ja sanoi heille: ”Olkaa hedelmälliset, lisääntykää, täyttäkää maa ja ottakaa se valtaanne. 

1. Mooseksen kirja 1:27-28

Sinä loit minut sisintäni myöten, sinä kudoit minut kokoon äitini kohdussa. Minä kiitän sinua siitä, että minut on tehty ylen ihmeellisesti. Ihmeelliset ovat sinun tekosi, sieluni tietää sen sangen hyvin. Minun luuni eivät olleet sinulta kätkössä, kun minut salassa valmistettiin, kun minut kudottiin taidokkaasti maan syvyyksissä.

Sinun silmäsi näkivät minut jo idullani. Kaikki päivät oli luotu ja kirjoitettu sinun kirjaasi, ennen kuin ainoakaan niistä oli tullut. Kuinka kalliit ovatkaan minulle sinun ajatuksesi, Jumala, kuinka valtava onkaan niiden määrä!

Psalmi 139:13-17

Avaa suusi mykän puolesta, oikeuden hankkimiseksi kaikille sortuville.

Sananlaskut 31:8

’Kirottu olkoon se, joka murhaa salaa lähimmäisensä.’

5. Mooseksen kirja 27:24a

Posted

in

by